Fredericton Hyundai

Fredericton Hyundai

Store Hours:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Sales 8:00am - 6:00pm 8:00am - 6:00pm 8:00am - 6:00pm 8:00am - 6:00pm 8:00am - 6:00pm 9:00am - 2:00pm Closed
Service 7:00am - 5:00pm 7:00am - 5:00pm 7:00am - 5:00pm 7:00am - 5:00pm 7:00am - 5:00pm Closed Closed
Parts 7:00am - 5:00pm 7:00am - 5:00pm 7:00am - 5:00pm 7:00am - 5:00pm 7:00am - 5:00pm Closed Closed

Our Team

Contact Us: